Kies een taal

Privacybeleid

Onder "happyCOINS" wordt in dezen verstaan: de vennootschap Digital Currency Services BV, met inbegrip van, doch zonder beperkt te zijn tot, haar eigenaars, bestuurders, investeerders, medewerkers en andere daaraan verbonden partijen. Afhankelijk van de context kan onder "happyCOINS" ook worden verstaan: de diensten, producten, Site, content of andere materialen (gezamenlijk: "Materialen") die door happyCOINS worden geleverd.

happyCOINS en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna "happyCOINS", "wij", "ons" of "onze") hebben zich ertoe verbonden uw privacy te beschermen en te respecteren.

Deze Privacyrichtlijn (samen met onze Gebruiksvoorwaarden) regelt het verzamelen, verwerken en gebruik van uw Persoonlijke Informatie door ons. Wij definiëren "Persoonlijke Informatie" als informatie die u als persoon identificeert, zoals uw naam, adres, e-mailadres, handelstransacties, bankgegevens, enz.

Het doel van deze Privacyrichtlijn is u te informeren over:

 • de soorten Persoonlijke Informatie die wij over u kunnen verzamelen en hoe deze gebruikt kan worden;
 • ons gebruik van informatie met betrekking tot IP-adressen en ons gebruik van cookies;
 • eventuele bekendmaking van Persoonlijke Informatie aan derden;
 • uw mogelijkheden om Persoonlijke Informatie te corrigeren, te actualiseren en te verwijderen;
 • de beveiligingsmaatregelen die wij hebben getroffen om verlies, misbruik of wijziging van de door ons beheerde Persoonlijke Informatie tegen te gaan, en
 • het bewaren van Persoonlijke Informatie.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie verzamelen wanneer u de Site gebruikt en wanneer u een Account opent om het Platform te gebruiken of om transacties op het Platform te verrichten. De soorten Persoonlijke Informatie die wij verzamelen, kunnen bestaan uit:

 • uw naam;
 • uw foto-identificatie, waaronder een kwalitatief hoogwaardige afbeelding van uw wettig legitimatiebewijs, paspoort of nationale identiteitskaart;
 • uw adres;
 • uw emailadres;
 • uw bankgegevens, waaronder rekeningnummers;
 • uw geboortedatum;
 • uw handelstransacties; en
 • documenten ter bevestiging van uw woonadres, zoals bijvoorbeeld uw energienota of bankafschrift.

Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om uw ervaring persoonlijker te maken (uw informatie helpt ons om beter in te spelen op uw individuele behoeften);
 • om onze website te verbeteren (wij streven voortdurend naar verbetering van het aanbod op onze website op basis van de informatie en feedback die wij van u ontvangen);
 • om het gebruik van onze Site te analyseren;
 • om de dienstverlening aan onze klanten te verbeteren (uw informatie helpt ons om effectiever te reageren op uw vragen aan de klantenservice en de door u gewenste ondersteuning);
 • om uw identiteit te controleren in overeenstemming met onze Antiwitwas- en identiteitscontrolerichtlijn;
 • om transacties te verwerken. Uw informatie, openbaar of privé, zal om geen enkele reden zonder uw toestemming worden verkocht, geruild of geschonken aan andere ondernemingen, behalve met het uitdrukkelijke doel om het door de klant gekochte product of de door de klant gevraagde dienst te leveren;
 • om periodieke e-mails versturen. Het e-mailadres dat u verstrekt voor de orderverwerking kan worden gebruikt om u informatie en updates toe te sturen met betrekking tot uw order of aanvraag, evenals voor het ontvangen van incidentele nieuwsberichten van de vennootschap, updates, promoties, informatie over gerelateerde producten of diensten, enz.;
 • om een prijsvraag, promotie, enquête of andere site-functie te houden.

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie uitsluitend verwerken voor het doel (de doeleinden) waarvoor deze aan ons verstrekt is.

IP-ADDRESSEN

Wij kunnen informatie over uw computer – met inbegrip van, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype – verzamelen ten behoeve van systeembeheer. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en de surfpatronen van onze gebruikers en daarmee worden geen personen geïdentificeerd.

COOKIES

De website van happyCOINS maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Deze worden op brede schaal gebruikt om ervoor te zorgen dat websites functioneren of efficiënter functioneren, en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de site.

Cookies worden meestal opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De uit cookies verzamelde informatie wordt door ons gebruikt om de effectiviteit van onze Site te evalueren, trends te analyseren en het Platform te beheren. De uit cookies verzamelde informatie stelt ons in staat om bepaalde zaken vast te stellen, zoals welke onderdelen van onze Site het meest worden bezocht en welke moeilijkheden onze bezoekers mogelijk ondervinden bij het verkrijgen van toegang tot onze Site. Met deze kennis kunnen wij de kwaliteit van uw ervaring op het platform verbeteren door de meest gewenste functies en informatie te identificeren en daarvan meer beschikbaar te stellen, en door het oplossen van toegangsproblemen.

Wij huren andere dienstverleners in om het gebruik van onze Site beter te leren begrijpen. Onze dienstverleners kunnen cookies op de harde schijf van uw computer plaatsen en informatie ontvangen die wij selecteren en die ons informatie verschaft over zaken zoals op welke manier bezoekers op onze Site navigeren, welke producten er worden bekeken en algemene informatie over transacties. Onze dienstverleners analyseren deze informatie en leveren algemene rapporten aan ons. De informatie en analyses die door onze dienstverleners worden aangeleverd, kunnen worden gebruikt om ons te helpen bij het beter begrijpen van de belangen die onze bezoekers bij onze Site hebben en hoe wij die belangen beter kunnen behartigen. De door onze dienstverleners verzamelde informatie kan worden gekoppeld aan en gecombineerd met informatie die wij over u verzamelen tijdens uw gebruik van het Platform. Het is onze dienstverleners contractueel verboden om informatie die zij van onze Site ontvangen te gebruiken voor andere doeleinden dan ons van dienst te zijn.

Door het gebruik van onze Site gaat u ermee akkoord dat wij cookies mogen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.

BEKENDMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij gebruiken de Persoonlijke Informatie voor de aangegeven doeleinden op het moment dat u deze informatie aan ons verstrekt en/of anderszins ten behoeve van de in deze Privacyrichtlijn vastgelegde doeleinden en/of zoals anderszins wettelijk is toegestaan.

U erkent dat u door het gebruik van onze Diensten en uw aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden van happyCOINS Persoonlijke Informatie aan ons zult verstrekken. U geeft ons toestemming om die informatie bekend te maken aan derden ten behoeve van elektronische identificatie, zoals hierboven is uiteengezet, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Niet naar personen herleidbare bezoekersinformatie kan worden verstrekt aan derden ten behoeve van marketing, reclame of andere toepassingen.

Elke derde die Persoonlijke Informatie ontvangt of toegang heeft tot Persoonlijke Informatie, wordt door ons verplicht om die Persoonlijke Informatie te beschermen en deze uitsluitend te gebruiken voor het uitvoeren van de diensten die zij voor u of voor happyCOINS verlenen, tenzij wettelijk anders is voorgeschreven of toegestaan. We zullen ervoor zorgen dat deze derden zich bewust zijn van onze verplichtingen op grond van deze Privacyrichtlijn en wij zullen contracten met deze derden aangaan waardoor zij gebonden zijn aan bepalingen die aan hen bekendgemaakte Persoonlijke Informatie niet minder streng beschermen dan de verplichtingen die wij conform deze Privacyrichtlijn tegenover u zijn aangegaan of die aan ons worden opgelegd krachtens toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

LINKS NAAR DERDEN

Incidenteel kunnen wij naar eigen inzicht producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben aparte en onafhankelijke privacyrichtlijnen. Wij moedigen u aan om alle richtlijnen, regels, bepalingen en voorschriften, met inbegrip van de privacyrichtlijnen, van elke site die u bezoekt, door te lezen. Desondanks streven wij ernaar om de integriteit van onze site te beschermen en wordt alle feedback over deze sites door ons op prijs gesteld.

Wij hebben geen controle over deze sites van derden of over de content daarvan en u gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze sites van derden, met inbegrip van, doch zonder beperkt te zijn tot, de content, richtlijnen, gebreken, promoties, producten, diensten of acties en/of schade, verlies, gebreken of problemen daarvan die worden veroorzaakt door, verband houden met of voortvloeien uit deze sites.

CORRIGEREN / ACTUALISEREN / VERWIJDEREN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

U hebt het recht om zich toegang te verschaffen tot uw Persoonlijke Informatie en te verlangen dat foutieve en/of onjuiste gegevens worden gecorrigeerd, geactualiseerd en geblokkeerd. Stuur ons daartoe een e-mail naar: Contact.

happyCOINS zal alleen actie ondernemen naar aanleiding van uw verzoek indien dit niet strijdig is met haar Gebruiksvoorwaarden, wettelijke en reglementaire verplichtingen. Op uw schriftelijk verzoek zullen wij u op de hoogte stellen van de bij ons aanwezige Persoonlijke Informatie met betrekking tot uw persoon en van het gebruik en de algemene bekendmaking van uw Persoonlijke Informatie. In voorkomend geval zal happyCOINS per Account één verzoek per kalenderkwartaal in behandeling nemen.

BEVEILIGING

Wij hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke Informatie te waarborgen en om uw Persoonlijke Informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Wij treffen diverse beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van uw Persoonlijke Informatie in stand te houden wanneer u een verzoek indient, een order plaatst of zich toegang verschaft tot uw Persoonlijke Informatie. Deze beveiligingsmaatregelen zijn onder andere: met wachtwoord beveiligde directories en databases om uw informatie te beschermen, SSL (Secure Sockets Layered) - technologie om ervoor te zorgen dat uw gegevens volledig worden versleuteld en veilig over het internet worden verzonden, alsmede andere maatregelen om onze servers te beschermen tegen hackers en andere kwetsbaarheden.

Uitsluitend bevoegde medewerkers van happyCOINS hebben toegang tot uw Persoonlijke Informatie, en deze medewerkers zijn verplicht om de informatie als vertrouwelijk te behandelen. De getroffen beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien in overeenstemming met de wettelijke en technische ontwikkelingen.

BEWAREN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wij bewaren uw Persoonlijke Informatie niet langer dan voor ons noodzakelijk is, met inachtneming van de in deze Privacyrichtlijn beschreven doeleinden en onze eigen wettelijke en reglementaire verplichtingen. In overeenstemming met onze verplichtingen aangaande het bewaren van administratie, bewaren wij Accounts en Persoonlijke Informatie gedurende een termijn van minimaal vijf jaar nadat deze door Gebruikers zijn afgesloten.

WIJZIGINGEN

De richtlijnen, content, informatie, promoties, bekendmakingen, disclaimers en functies van onze Site kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden herzien, gewijzigd, bijgewerkt en/of aangevuld, zulks uitsluitend ter beoordeling van happyCOINS. Eventuele wijzigingen worden op de website van happyCOINS bekendgemaakt en na deze bekendmaking is het uw verantwoordelijkheid om de gewijzigde Privacyrichtlijn opnieuw door te lezen. Uw verdere gebruikmaking van de Site van happyCOINS na de bekendmaking van de wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met de wijzigingen en deze aanvaardt.

DEFINITIES

Persoonlijke Informatie: informatie die u als persoon identificeert en door happyCOINS wordt verzameld en gebruikt zoals vastgelegd in deze Privacyrichtlijn en/of zoals anderszins wettelijk is toegestaan.

Account: de toegang die wordt verleend aan gebruikers zoals vastgelegd in onze Gebruiksvoorwaarden.

Platform: hardware- en softwaretechnologie die door happyCOINS worden gebruikt voor het verlenen van de Dienst zoals vastgelegd in onze Gebruiksvoorwaarden.

Transactie: (i) de overeenkomst tussen de Koper en de Verkoper aangaande het wisselen van crypto-valuta via de Dienst voor valuta’s tegen een gemeenschappelijk overeengekomen tarief ("crypto-valuta-aankooptransactie"), (ii) de omrekening van valuta’s naar crypto-valuta die door gebruikers op hun rekening zijn gestort ("Omrekeningstransactie"), (iii) de overboeking van crypto-valuta onder gebruikers onderling ("crypto-valuta-overboekingstransactie"), (iv) de overboeking van valuta's onder gebruikers onderling ("Valuta-overboekingstransactie") en (v) de aankoop van ondersteunende producten ("Aankooptransacties"). Het is mogelijk dat deze soorten transacties door happyCOINS op dit moment niet of gedeeltelijk worden aangeboden.

CONTACT

Indien u vragen, opmerkingen of problemen hebt met betrekking tot onze Privacybeleid en/of die betrekking hebben op het Platform, neem dan contact met ons op: Contact.

Voor het laatst bijgewerkt: October 2020

Cookies op happyCOINS
Wij en derde partijen gebruiken cookies op onze website. We gebruiken deze voor statistiek, voorkeuren en marketing doeleinden. Google analytics cookies zijn anoniem. Instellingen zijn aan te passen door 'Aanpassen' te klikken. Door 'Accepteren' te klikken accepteert u de cookies zola beschreven in onze Privacy Policy.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies zijn nodig voor basis functies van de website zoals het navigeren door pagina's. De webzite kan niet werken zonder deze cookies.
Voorkeuren
Voorkeur cookies helpen de website specifieke gebruikersinstellingen te onthouden zoals bijvoorbeeld de taalkeuze.
Statistiek
Statistiek cookies helpen de website beheerder om beter te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken door anonieme gegevens te verzamelen.
Marketing
Marketing cookies worden gebruikt om bezoek op de website te tracken. Bijvoorbeeld voor publishers of adventeerders.
Aanpassen